آخرین مطالب
اصل چهارم: داده کافی نیست، انجام محاسبات

اصل چهارم: داده کافی نیست، انجام محاسبات

رازمن می گوید: این عملیات می تواند به شما داده های بسیار خوبی را بدهد، می تواند به شما بگوید چه چیزی در سازمان شما اتفاق می افتد. با این کار می توانید از عملیات انجام شده درک صحیحتری از فرآیندهای موجود داشته باشید که به شما دید بهتری از فرایندها می دهد.

اخبار تکنولوژی